ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โคงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/06/2013
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 48955
Page Views 57016
โคงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
รายงานโคงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จในระดับดีมาก ( 82.42% )  การประชุมชี้แจงมีความชัดเจน  มีรูปแบบการจัดการที่หลากหลาย  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเกษตร เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่สอดคล้องกับ      สภาพท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกษตรผสมผสานตามเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชนรวมถึงองค์กรอื่นๆ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการหมุนเวียน มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา เป็นการลดภาวะ         ทุพโภชนาการและส่งผลดีต่อคุณภาพ ด้านร่างกาย จิตใจของนักเรียน ซึ่งเป็นกำลัง       ของชาติในการรักษาประเทศ

         นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติ          อาชีพเกษตร มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน และภาคภูมิใจในผลงาน         ที่ได้ปฏิบัติจริง การนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปขยายผล                  ทั้งในบ้านตนเองและชุมชน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนฉบับนี้  เป็นรายงานที่สรุปการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนทุกคนให้พ้นจาก     ภาวะทุพโภชนาการในระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน                ในโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  กิจกรรมแปรรูปผลผลิต  และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการอาหารกลางวัน       ให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียง  ถูกหลักโภชนาการโดยได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่

                   หลักสำคัญของโครงการและกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน  เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ  และเกิดผลกับผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลัง    ของประเทศต่อ

โครงการอาหารกลางวัน  เกิดขึ้นจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา   ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้อง            ตามหลักโภชนาการ  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ดำเนินการตั้งแต่  ปี พ.ศ.  2495  โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้รับประทาน  เพื่อแก้ปัญหาภาวะ          ทุพโภชนาการโดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต่อมาปี พ.ศ. 2530  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียน    ดำเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียนก่อนวันที่  5  ธันวาคม  2530  เพื่อ    เฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช            ภายใต้คำขวัญ  “ฉลอง  60  พรรษา  มหาราชา  เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย”

 

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สามารถจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน   ครบ 100% โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.43  ของนักเรียนทั้งหมด ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก

1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทางอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ                             อย่างเพียงพอ  เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  และมีสุขภาพ                 อนามัยที่ดี

          2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน 

                       ผู้ปกครองรวมถึงชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

                       ที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ  มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

                       และมีความรู้ด้านการเกษตร

                   3.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ให้รู้จัก      

                       วิธีการผลิตอาหารและบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย

                   4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนให้สามารถจัดหาการกลางวันได้เอง

                       อย่างยั่งยืน

วิธีดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

 

1.       ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2.      สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่แน่นอน  พร้อมจัดกิจกรรมตามที่สามารถทำได้

3.      วิเคราะห์กิจกรรมที่จะดำเนินงาน  พร้อมมอบหมายการรับผิดชอบดูแล

4.      วางแผนดำเนินงาน  ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

5.      ติดตาม  ประเมินผลความก้าวหน้า  และผลการดำเนินงานตามโครงการ

6.      สรุปผลโครงการ  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

7.      ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่โครงการและขอรับการสนับสนุนโครงการ  จากหน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐ  และเอกชน

รูปแบบการดำเนินการของกิจกรรม

 

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

1.  กิจกรรม

การปลูกผัก

1.       ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการครู  นักเรียน  เพื่อรับผิดชอบ

2.       ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.       จัดทำปฏิทินในการดำเนินงาน และลงมือปฏิบัติงานตามปฏิทิน

4.       ดำเนินงานตามแผน  และจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ

5.       ติดตามประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน  และข้อปรับปรุงแก้ไข

6.       รายงานผลในการดำเนินงานต่อสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและ  ชุมชน

- นางโฉมฉาย

           รุ่งศิริวงศ์

- นางธนพร 

           สาลีวรรณ

- นักเรียน

2.  กิจกรรม

ปลูกพืชสมุนไพร

1.       ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ  ครู  นักเรียน  ร่วมรับผิดชอบกิจกรรม

2.       ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.       จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผน

4.       ใช้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  นักเรียน       ชั้น  ม. 1 และชุมชนผู้สนใจ

5.       ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

6.       รายงานผลไปกับผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา

7.       ประชาสัมพันธ์และร่วมจัดนิทรรศการประจำปี

 


- นายวิมล   พิมุ

- กนกพร 

           เข็มบุบผา

- นักเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

50  หมู่ที่ 1  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  ตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 044-658152